HoFa, Kö, BG, Geb, VT, SLI, Bau, HWH, Sys, MFA, ReFa, Fri, BFG

04. 06. 2020

Uhrzeit Klasse Eingang Gebäude Raum
7.30 - 10.30 HoFa18c Gr.1 Parkplatz A 239
8.00 - 11.00 Kö18b Gr.1 Parkplatz A 232
7.30 - 10.30 HoFa18b Gr.1 Westring A 230
8.00 - 11.00 HoFa18b Gr.2 Westring A 235
7.30 - 10.30 BGG19c Gr.1 Westring A 233
7.45 - 10.45 BGG19c Gr.2 Parkplatz A 330
8.15 - 11.15 BGG19a Gr.1 Parkplatz A 337
 7.45 - 10.45 BGEW18d Gr.1 Westring A 341
 8.00 - 11.00 BGG19a Gr.2 Westring A 339
11.30 - 14.30 Hofa18c Gr.2 Parkplatz A 239
12.00 - 15.00 Kö 18b Gr.2 Parkplatz A 232
11.30 - 14.30 BGG18c Gr.1 Westring A 230
12.00 - 15.00 BGG19a Gr.3 Westring A 235
11.30 - 14.30 BGG19b Gr.1 Westring A 233
11.45 - 14.45 BGG19b Gr.2 Parkplatz A 330
12.15 - 15.15 BGEW18b Gr.1 Parkplatz A 337
11.45 - 14.45 BGE19 Gr.1 Westring A 341
12.00 - 15.00 BGE19 Gr.2 Westring A 339
          
 7.30 - 10.30 Geb18 Parkplatz B 127
 7.45 - 10.45 Geb18 Parkplatz B 132
 8.15 - 11.15 Vt19b Gr.1 Parkplatz B 231
 9.00 - 12.00 SLI18 Parkplatz B 235
 7.30 - 10.30 Ti17a Gr.1 Parkplatz B 317
 8.15 - 11.15 Ti17a Gr.2 Parkplatz B 322
 8.30 - 11.30 Vt19b Gr.2 Parkplatz B 327
 7.45 - 10.45 BG18FA Gr.2 Parkplatz B 416
11:45 - 14:45 BG18FF Gr.2 Parkplatz B 129
12:30 - 15:30 Bau19b Gr.2 Parkplatz B 416
 8.15 - 11.15 BG18SPA Gr.2 Parkplatz B 419
 9.00 - 12.00 Bau19b Gr.1 Parkplatz B 429
11.30 - 14.30 BFG19a Gr.2 Parkplatz B 127
12.15 - 15.15 FRI18b Parkplatz B 317
         
 7.45 - 10.45 Hofa18a Gr.1 Westring C 261
 8.15 - 11.15 HWH17 Westring C 263
 7.30 - 10.30 Hofa18a Gr.2 Westring C 350
 8.00 - 11.00 Sys18 Westring C 352
 8.45 - 11.45 Kö18c Gr.1 Westring C 355
 9.15 - 12.15 Kö18c Gr.2 Westring C 358
 9.45 - 12.45 Kö18a Gr.1 Westring C 361
10.15 - 13.15 Kö18a Gr.2 Westring C 364
 7.45 - 10.45 MFA17c Gr.1 Westring C 451
 8.00 - 11.00 MFA17d Gr.1 Westring C 453
 8.30 - 11.30 MFA17d Gr.2 Westring C 455
 9.00 - 12.00 MFA17c Gr.2 Westring C 457
 9.30 - 12.30 Refa 18_1 Westring C 459
10.00 - 13.00 Refa 18_2 Westring C 461

Zurück